red mr 尖沙咀 收费

銅鑼灣 灣仔 尖沙咀 旺角 餐單 禮品卡 分店地址 銅鑼灣 灣仔 尖沙咀 旺角 會員專區 會員專享 電影 演唱會/活動 查詢 姓名: 電郵: 主題: 內容: 提交 關於我們 加入我們 私穩聲明

老友揀左尖沙咀既red mr,因為話D食物質素吾錯,咁我反正未來過red mr,一試無妨啦。我地BK左中午12點開始,可唱3粒鐘,價錢根據揀選午餐的價錢而收費。 但一來到我地問點餐資料時,個店員態度好一般